Witaj w Klubie!

Dla firm

Dlaczego warto być w Klubie?

Klubowicze Zielonej Fabryki mogą cieszyć się dostępem do rabatów i promocji i korzystać z wszystkich przywilejów. Wystarczy założyć konto w sklepie www.sklep.zielonafabryka.pl i zapisać się do newslettera. Już na pierwsze zakupy online obowiązuje rabat 5%!

Za zakupy w sklepie stacjonarnym dodatkowo naliczane są punkty, które wymieniasz na bony na zakupy! Każde wydane 10 zł to 1 punkt!

Klub ZielonaFabryka
Klub ZielonaFabryka
Klub ZielonaFabryka

Załóż konto już teraz!

Dołączam do klubu

Dołącz także do Grupy Klubu Zielonej Fabryki na Facebooku i dowiaduj się o wszystkich nowościach i promocjach jako pierwszy!

Regulamin programu lojalnościowego
Klubu Zielonej Fabryki

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów sklepu Zielona Fabryka, zwanego dalej „Organizatorem”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem towarów w sklepie Zielona Fabryka

2. Organizatorem programu jest firma Zielona Fabryka Małgorzata Pełczyńska zarejestrowana pod adresem: ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, zwana dalej „Organizatorem”, która zarządza programem poprzez specjalny system informatyczny, zwany „Systemem”.

3. Program Klub Zielonej Fabryki jest programem lojalnościowym przygotowanym i prowadzonym przez Organizatora Programu, adresowany do klientów Zielonej Fabryki oraz klientów sklepu internetowego Zielonej Fabryki, zwanym dalej „Sklepem internetowym”, którym będą przyznawane korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie.

4. Korzyścią za uczestnictwo w Programie jest bon podarunkowy zwany „Nagrodą” do wykorzystania na kolejne zakupy, po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów.

5. W programie mogą brać udział klienci sklepu będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty (firmy, jednostki organizacyjne) zwani dalej „Uczestnikami”.

6. Program realizowany jest od dnia 01 lipca 2019r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej organizatora https://zielonafabryka.pl

7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://zielonafabryka.pl/klub/regulamin

8. Dokonanie zakupu za pomocą „Nagrody” oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

9. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: Zielona Fabryka Małgorzata Pełczyńska ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno

§ 2
Warunki przystąpienia do programu

1. Każdy klient – osoba fizyczna, a w przypadku podmiotów gospodarczych ich reprezentant, wypełniając formularz przystąpienia do Klubu Zielonej Fabryki lub zapisując się do „Newslettera”, zwanym dalej „Newsletterem”, w „Sklepie internetowym” zgadza się na udział w programie lojalnościowym.

2. Wypełniając formularz lub zapisując się do „Newslettera” uczestnik będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną, sms lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.

3. Udział w programie jest dobrowolny.

4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, dostępny w siedzibie Organizatora zawiera poprawnie wypełnione wymagane pola tj.: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego, nr telefonu, adres e-mail.

5. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza lub zapisania się do „Newslettera” przez Uczestnika i założenia mu konta w Systemie przez Organizatora.

6. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.

7. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, niezgodnie z prawdą, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy.

9. Uczestnik – osoba fizyczna, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną lub elektroniczną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

§ 3
Konto uczestnika

1. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.

2. Konto tworzone jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

3. Konto służy do gromadzenia punktów na koncie Uczestnika i umożliwia wymianę punktów na Nagrodę.

4. Konto nie może być udostępniane innym osobom.

5. Punkty na koncie uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania programu.

§ 4
Przyznawanie punktów za zakupy stacjonarne

1. Organizator przyznaje punkty na konto Uczestnika za nabycie towarów w sklepie stacjonarnym Zielona Fabryka.

2. Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona.

3. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.

4. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: 1 punkt naliczany jest za każde wydane 10 zł. Nagrody wydane wg poniższej tabeli:
Regulamin

5. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów kontaktując się osobiście z pracownikiem Organizatora.

6. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci w sklepie nabyte towary objęte Programem, za które zostały przyznane punkty i otrzyma zwrot wartości tych towarów, Organizator odejmie z konta uczestnika przyznane w chwili zakupu punkty.

7. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora zostaną anulowane.

8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u Organizatora oświadczenia woli.

§ 5
Wymiana punktów

1. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na Nagrodę uprawniającą do nabycia towarów w sklepie stacjonarnym Zielona Fabryka. Wydanie nagrody powoduje odpowiednie umniejszenie ilości punktów na koncie Uczestnika.

2. Nagroda jest ważna jeden miesiąc liczony od daty wydania jej Uczestnikowi przez Organizatora. Przekroczenie tego terminu powoduje nieważność Nagrody i uniemożliwia wymianę Nagrody na towar.

3.Za pośrednictwem Nagrody Uczestnik może nabyć towary w wartości równej lub wyższej od nominału Nagrody. W sytuacji gdy nabywany przez Uczestnika towar przekracza wartość Nagrody wówczas powstałą różnicę Uczestni dopłaca osobiście gotówką lub kartą.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania niektórych towarów z programu lojalnościowego.

5. Towar otrzymany w ramach Programu nie podlega wymianie na inny ani zwrotowi.

§ 6
Promocje w „Sklepie internetowym”

1. Każdy Klubowicz będący klientem „Sklepu internetowego” który zapisał się do Newslettera uprawniony jest do udziału w promocjach które w są tam organizowane.

§ 7
Promocje w „Sklepie internetowym”

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.

2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.

3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w sklepach i na stronie internetowej Organizatora lub za pośrednictwem innych środków.

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Wasze zdjęcia z hashtagiem

#MojaZielonaFabryka

Instagram