Preload obrazów Preload obrazów Preload obrazów Preload obrazów Preload obrazów

Strona główna

ODSZUKAJ ZDJĘCIE PO NUMERZE


Klub Naszego Klienta

Klub Naszego Klienta

ZIELONA FABRYKA Małgorzata Pełczyńska

ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno

NIP 9720946810

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KLUB ZIELONEJ FABRYKI

 

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów sklepu Zielona Fabryka, zwanego dalej „Organizatorem”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem towarów w sklepie Zielona Fabryka

 

2. Organizatorem programu jest firma Zielona Fabryka Małgorzata Pełczyńska zarejestrowana pod adresem: ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno, zwana dalej „Organizatorem”, która zarządza programem poprzez specjalny system informatyczny, zwany „Systemem”.

 

3. Program Klub Zielonej Fabryki  jest  programem lojalnościowym  przygotowanym i prowadzonym przez Organizatora Programu , adresowany do klientów Zielonej Fabryki, którym będą przyznawane korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie.

 

4. Korzyścią za uczestnictwo w Programie jest bon podarunkowy zwany „Nagrodą” do wykorzystania na kolejne zakupy, po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów.


5. W programie mogą brać udział klienci sklepu będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty(firmy, jednostki organizacyjne) zwani dalej „Uczestnikami”.


6. Program realizowany jest od dnia 01 lipca 2019r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej organizatora www.zielonafabryka.pl


7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zielonafabryka.pl


8. Dokonanie zakupu za pomocą Nagrody oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.


9. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: Zielona Fabryka Małgorzata Pełczyńska ul. Wrzesińska 44, 62-200 Gniezno,  e-mail: biuro@zielonafabryka.pl

 

§ 2

Warunki przystąpienia do programu


1. Każdy klient-osoba fizyczna, a  w przypadku podmiotów gospodarczych ich reprezentant, wypełniając formularz przystąpienia do Klubu Zielonej Fabryki zgadza się na udział w programie lojalnościowym,


2.Wypełniając formularz uczestnik będący osobą fizyczną,  wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną, sms lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.


3. Udział w programie jest dobrowolny.


4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.


5. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, dostępny w siedzibie Organizatora zawiera poprawnie wypełnione wymagane pola tj.: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego, nr telefonu, adres e-mail.


6. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza przez Uczestnika i założenia mu konta w Systemie przez Organizatora.


7. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.


8. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, niezgodnie z prawdą, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy.

 

10. Uczestnik-osoba fizyczna,  ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną lub elektroniczną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

 

§ 3

Konto uczestnika


1. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.


2. Konto tworzone jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
3. Konto służy do gromadzenia punktów na koncie Uczestnika i umożliwia wymianę punktów na Nagrodę.
4. Konto nie może być udostępniane innym osobom.
5. Punkty na koncie uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania programu.


§ 4

Przyznawanie punktów


1. Organizator przyznaje punkty na konto Uczestnika za nabycie towarów w sklepie Zielona Fabryka.
2. Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona.
3. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.
4. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: 1 punkt naliczany jest za każde wydane 10zł. Nagrody wydane wg poniższej tabeli

 

punkty KLUB ZIELONEJ FABRYKI

 
 

klient

punkty

bon

 

konsument

165

50

 

330

100

 

firma

50

50

 

100

100

 
 

 


5. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów kontaktując się osobiście z pracownikiem Organizatora.
6. W przypadku, gdy Uczestnik zwróci w sklepie nabyte towary objęte Programem, za które zostały przyznane punkty i otrzyma zwrot wartości tych towarów, Organizator odejmie z konta uczestnika przyznane w chwili zakupu punkty.
7. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora zostaną anulowane.
8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u Organizatora oświadczenia woli.

 

§ 5

Wymiana punktów


1. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na Nagrodę  uprawniającą do nabycia towarów w sklepie Zielona Fabryka. Wydanie nagrody powoduje odpowiednie umniejszenie ilości punktów na koncie Uczestnika.

2. Nagroda jest ważna jeden miesiąc liczony od daty wydania jej Uczestnikowi przez Organizatora. Przekroczenie tego terminu powoduje nieważność Nagrody i uniemożliwia wymianę Nagrody na towar.

3. Za pośrednictwem Nagrody Uczestnik może nabyć towary w wartości równej lub wyższej od nominału Nagrody. W sytuacji gdy nabywany przez Uczestnika towar przekracza wartość Nagrody wówczas powstałą różnicę Uczestnik dopłaca osobiście gotówką lub kartą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania niektórych towarów z programu lojalnościowego.
5. Towar otrzymany w ramach Programu nie podlega wymianie na inny ani zwrotowi.


§ 6

Postanowienia końcowe


1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.
2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w sklepach i na stronie internetowej Organizatora lub za pośrednictwem innych środków.
4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
5. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Aktualności

Piękny, słoneczny kwietniowy weekend…Kwiaty, zieleń, radosna atmosfera i One…przyszł…

Zobacz więcej..

Zielona Fabryka

+48 61 428 29 00

ul. Wrzesińska 44

62-200 Gniezno